Deklaracja

Deklaracja dostępności Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie)
 • Strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. UAM dr hab. Waldemar Segiet.
 • E-mail: waldemar.segiet@amu.edu.pl
 • Telefon: 61 829 2331

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 0225517700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, budynek D, p.317.

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (5 metrów, 10 metrów i 15 metrów od głównego wejścia).

Wejście do budynku D:

 • posiada schody wyposażone w poręcze, za którymi znajduje się winda
 • posiada pochylnię dla osób poruszających się na wózkach
 • posiada automatycznie otwierane drzwi (wejście od ul. Szamotulskiej)

Wewnątrz budynku D:

 • znajdują się windy obsługujące wszystkie wszystkie poziomy i wszystkie części budynku
 • znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami (na poziomie -1, piwnica)
 • znajduje się winda wyposażona w komunikaty głosowe (nie jest wyposażona w przyciski z alfabetem Braille’a)
 • System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje: 
 • zainstalowane na drzwiach sal tabliczki z numerami sal, zapisane w alfabecie Braille’a i informacjami w kodzie QR
 • zainstalowaną na Auli pętlę induktofoniczną dla osób z niepełnosprawnością słuchu
 • ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia użytkowników budynku, znajdujące się w holu obiektu.

Do budynku D można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona z uwagi na przepisy BHP. 

Strona internetowa budynku: wse@amu.edu.pl

Dane kontaktowe portierni lub do osób udzielających informacji/pomocy: 618292200