Biogramy

 

mgr Kinga Zysk – pomysłodawczyni i koordynatorka Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej. 

Absolwentka Wydziału Nauk Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (pedagogika specjalna). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie seksuologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z socjoterapią (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu), zarządzanie oświatą (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium) oraz Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. W pracy zawodowej związana z szeroko rozumianą pomocą. Doświadczenie zawodowe zdobywała w świetlicy socjoterapeutycznej i Ośrodku Wczesnej Interwencji w Poznaniu jako pedagog, Zespole Szkół Salezjańskich w Poznaniu jako pedagog i wicedyrektor, Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Olsztynie jako wizytator. Obecnie diagnosta i terapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Olsztynie. 


prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak – przewodnicząca Komitetu Naukowego Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej.

Pełni funkcję prodziekan ds. studenckich i organizacji kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (od 2012 roku do chwili obecnej), jest przewodniczącą Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Wydziałowego Zespołu ds. interwencji kryzysowej. Pełni funkcje eksperckie w projektach i programach edukacyjnych dla różnych poziomów kształcenia. Jest autorką i redaktorką monografii oraz artykułów poświęconych specyfice rozwoju i edukacji dzieci w różnych okresach rozwojowych m.in. Dynamika rozwoju samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym (2006), Dziecko samodzielne w szkole. Empiryczne studium szkolnych losów dzieci o różnych poziomach samodzielności (2008), Kompetencje komunikacyjne dzieci w okresie późnego dzieciństwa w aspekcie rozwojowym (2011), Świat związków frazeologicznych w języku dziecka – Inspiracje teoretyczne- badania-implikacje praktyczne  (2014). Współautorka monografii: Dziecko do lat trzech w systemie opieki i edukacji Źródła wsparcia i zagrożeń (2016), redaktorka monografii Dziecko w przestrzeniach języka. Wybrane konteksty teoretyczne- Wybrane perspektywy praktyczne (2018). Prowadzi badania nad kompetencjami językowymi, komunikacyjnymi, samodzielnością dzieci przedszkolnych i w wieku szkolnym. Członek zespołu dydaktycznego Rady Języka Polskiego, Rady Programowej Zespołu Edukacji Elementarnej przy Komitecie Badań Pedagogicznych, członek Międzynarodowej Organizacji Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego OMEP, Towarzystwa Pedagogicznego i Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Członek grupy badawczej: Edukacja dla Dziedzictwa Kulturowego (EDEK), w ramach której prowadzi badania i warsztaty (dotyczące m.in. rozwijania kompetencji i świadomości językowej w zakresie języka polskiego, języka polskiego jako narzędzia wyrażania tożsamości) w szkołach podstawowych i przedszkolach, dla Polaków mieszkających poza granicami kraju.


prof. UAM dr hab. Agata Matysiak-Błaszczyk – pracuje w Pracowni Badań Środowisk Wychowawczych na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka lub współredaktorka wielu książek m.in: Sytuacja życiowa kobiet pozbawionych wolności (Kraków 2010), Kontrowersje wokół socjalizacji dziewcząt i kobiet (Poznań 2016), (wspólnie z Barbarą Jankowiak). Więzienne macierzyństwo. Studium socjopedagogiczne (Poznań 2016). Młodzież między ochroną a ryzykiem. Wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek (Poznań 2017, wspólnie z Barbarą Jankowiak). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki procesów socjalizacyjnych współczesnej młodzieży, dysfunkcji współczesnych środowisk wychowawczych oraz problemów społecznych występujących w Polsce. 


dr hab. Agnieszka Iwanicka – Pedagog i medioznawca, pracownik badawczo-dydaktyczny Zakładu Edukacji Medialnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka publikacji dotyczących funkcjonowania dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół edukacji medialnej, wykorzystywania narzędzi cyfrowych w edukacji oraz kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży. Oprócz rozważań teoretycznych prowadzi szkolenia i warsztaty związane z edukacją medialną zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych.


dr Anna Mazurowska – Adiunkt w Zakładzie Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą nierówności społeczno-edukacyjnych dziecka, relacji między edukacją a sukcesem społecznym oraz konstruowania „dobrej” edukacji w kontekście znaczeń nadawanym przez rodziców z klasy średniej. Autorka monografii Edukacja dla sukcesu społecznego. Prywatne szkolnictwo podstawowe z perspektywy rodziców z klasy średniej (Poznań 2018).


dr Monika Christoph – Adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest specjalistką ds. edukacji dorosłych – andragogiem, doradcą zawodowym i personalnym, instruktorem-szkoleniowcem. Aktywnie kształtuje swoje doświadczenia zawodowe jako realizator projektów edukacyjno-doradczych dla młodzieży w szkołach i edukator osób dorosłych, prowadząc przez 15 lat zajęcia dydaktyczne na poziomie akademickim oraz szkolenia dla nauczycieli i kadry pracowniczej różnych szczebli. Jej zainteresowania naukowe oraz doświadczenie kształtują się wokół problematyki doradztwa zawodowego i osobistego, rozwoju zawodowego, szkoleń, myślenia projektowego, organizacji uczących się a także kształtowania postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych wśród młodzieży i dojrzałych pracowników. Autorka publikacji w języku polskim i angielski, monografii pt. Kompetencje menedżera a relacje międzypracownicze w organizacji uczącej się (2011) oraz książek pod wspólną redakcją pt.: Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy (2020) i Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych (2020).


dr Marta Kędzia – Adiunkt w Zakładzie Edukacyjnych Badań nad Językiem i Komunikacją Dziecka na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorką  monografii pt. „Orientacje muzyczne młodzieży z ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia” oraz publikacji w języku polskim i angielskim. Jej zainteresowania naukowo – badawcze koncentrują się wokół orientacji muzycznych młodzieży, ścieżek kariery muzycznej młodzieży akademickiej oraz zagadnień dotyczących problematyki tożsamości młodzieży. Nauczyciel dyplomowany z siedemnastoletnim doświadczeniem, od dziesięciu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami. W 2020 roku otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.